Hoppa till innehåll

Allmänna villkor flowbird

Allmänna villkor

1. Parter och omfattning

Dessa villkor reglerar förhållandet mellan Flowbird Sverige AB, filial i Finland och kunden som är ansluten till Flowbird appens betaltjänst för parkering. Flowbird Sverige AB, filial i Finland kan komma att uppdatera dessa villkor för att anpassa Flowbird appen för att möta förändringar enligt nedan:

 • Teknisk utveckling,
 • Förändring i tillämplig lagstiftning,
 • Förändringar i de regelverk som omfattar digitala betalningar från banker och kortutgivare och/eller andra myndigheter,
 • Administrativa förfaranden eller nya rutiner för informationssäkerhet.

Flowbird Sverige AB, filial i Finland förbehåller sig rätten att fritt pröva kundens ansökan om att ansluta sig till Flowbird appen. Kunden kan efter Flowbird Sverige AB, filial i Finlands godkännande använda Flowbird appen för Flowbird applikationsparkering som erbjuds genom att ladda ner appen eller använda den via webbläsare. Då kunden aktiverar en parkering godkänner kunden dessa allmänna villkor.

Flowbird appen kan användas vid parkering på gatumark inom hela Norden. [Vid parkering utanför Finland är det en förutsättning för användandet av Flowbirdappen att kunden godkänner de tillämpliga allmänna villkor som gäller i det ifrågavarande landet.]

Tillåtna områden för parkering är uppskyltade med gällande villkor samt taxor och områdeskoder. Det är alltid områdets skyltning som avgör om parkering kan ske på den aktuella platsen.

2. Anslutning till Flowbird appen

Anslutning till Flowbird appen sker via mobilapplikation, internet eller annat gränssnitt som tjänsten erbjuder. Konsumentskyddslagen (38/1978) tillämpas vid sidan av dessa allmänna villkor.

3. Betalning av parkeringsavgift via Flowbird appen

För att kunden ska ha möjlighet att använda Flowbird appen måste kunden tillhandahålla följande:

 • Ett giltigt telefonnummer
 • Det aktuella fordonets giltiga registreringsnummer
 • E-postadress

Kunden ska välja en giltig betalmetod och registrera de nödvändiga kort- eller kontouppgifterna som krävs för att använda Flowbird appen.

Om kunden vill utnyttja servicefunktioner i Flowbird appen (exempelvis att kunden önskar motta automatiskt skickade kvitton efter varje genomfört köp), ska kunden även uppge:

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress

Det är kundens ansvar att användaruppgifter och registreringsnummer för fordonet alltid är korrekt registrerade i Flowbird appen. Flowbird Sverige AB, filial i Finland ansvarar inte för felaktigt angiven information under registreringen, oavsett registreringsmetod.

För att påbörja betalning av parkering via Flowbird appen ska kunden använda de gränssnitt som erbjuds. För att en betalning ska påbörjas måste kunden välja en giltig områdeskod eller taxa och välja ett fordon som ska parkeras. Det är kundens ansvar att kontrollera gatans eller områdets skyltning så att parkering kan ske där kunden avser att parkera sitt fordon.

Om kunden använder sig utav en smarttelefon samt Flowbird appens positioneringsfunktion, ansvarar kunden själv för att försäkra sig om att det förslag Flowbird appen föreslår stämmer överens med gatans eller områdets skyltning.

Flowbird Sverige AB, filial i Finland ansvarar således inte för fel där kunden har valt eller angivit felaktig områdeskod eller taxa, exempelvis vid användandet av positioneringsfunktionen i Flowbird appen.

Priser och avgifter

När parkering har påbörjats accepterar kunden att Flowbird appen debiterar parkeringsbeloppet, inklusive moms (24 %). Den slutgiltiga parkeringsavgiften beräknas så snart parkeringen avslutas och är en kombination av parkeringstid och taxa för den specifika gatan eller parkeringsområdet. 

I tillägg till parkeringsavgiften tar Flowbird Sverige AB, filial i Finland ut en avgift per transaktion som motsvarar x % av den slutgiltiga parkeringsavgiften, dock minst 0,xx euro per transaktion.

För taxor och områdeskoder med fasta tidsperioder är priset redan bestämt på förhand och debiteras kunden omedelbart. Parkeringar utan fasta tidsperioder avslutas antingen av systemet enligt kundens anvisningar då parkeringen påbörjats eller förlängts, när som helst innan vald sluttid uppnåtts, i enlighet med de rådande maxtidsreglerna för parkering.

För parkeringsområden med möjlighet att parkera längre tid än 7 dygn, gäller alltid att kunden debiteras omedelbart om vald parkeringstid överstiger 7 dygn.

4. Hantering av personuppgifter

Flowbird Sverige AB, filial i Finland behandlar dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla betaltjänst för parkering via app och webbläsare. Personuppgifterna behandlas för identifiering eller autentisering för att Flowbird Sverige AB, filial i Finland ska kunna utföra parkeringsövervakning samt nödvändig administration för att upprätthålla Flowbird-appens funktionalitet samt service till dig som kund i Flowbird-appen.

Flowbird-appen administreras av företaget Flowbird Sverige AB och betalningsuppgifterna hanteras av företaget [PayEx AB,] båda på uppdrag av Flowbird Sverige AB, filial i Finland.

[Flowbird Sverige AB och PayEx AB] agerar som personuppgiftsbiträden och förbinder sig genom personuppgiftsbiträdesavtal att skydda uppgifterna samt att inte behandla personuppgifter på annat sätt än enligt Flowbird Sverige AB, filial i Finlands instruktioner.

Kunden har rätt att av Flowbird Sverige AB, filial i Finland begära rättelse av sina personuppgifter om de är felaktiga. Du har också rätt att på begäran få ett registerutdrag av personuppgifter rörande dig som behandlas, göra invändningar mot behandlingen samt inge klagomål om behandlingen till Dataombudsmannen, du har även rätt till begränsning av behandlingen.

Ytterligare information om Flowbird Sverige AB, filial i Finlands behandling av personuppgifter finns här: https://flowbird.fi/integritetspolicy

5. Kundens ångerrätt samt enligt nedan angivna begränsningar

Varje enskilt köp i Flowbird-appen omfattas av ångerrätten som framgår av 6 kap. 14 § i konsumentskyddslagen (38/1978). Kunden har rätt att frånträda ett distansförsäljningsavtal genom att meddela tjänsteleverantören om detta på ångerblanketten som finns som bilaga till dessa allmänna villkor eller på något annat entydigt sätt senast 14 dagar efter det att avtalet ingicks.

Vid köp genom Flowbird-appen går kunden med på att tjänsten påbörjas omgående vid bekräftelse av köpet. Ångerrätten gäller enligt följande angivna begränsningar. I de fall tjänsten är fullgjord inom tidsfristen för ångerrätten, det vill säga då parkeringstiden gått ut när kunden tillämpar ångerrätten, går kunden med på att det inte finns någon ångerrätt när tjänsten fullgjorts, se 6 kap. 16 § punkt 1 i konsumentskyddslagen (38/1978).

I de fall tjänsten ännu inte är fullgjord då kunden ångrar sitt köp återbetalas kunden i enlighet med 6 kap. 19 § i konsumentskyddslagen (38/1978). Vid utövande av ångerrätten debiterar Flowbird Sverige AB, filial i Finland kunden för de dagar som parkering har pågått. Avgiften motsvarar kostnaden för dygnsbiljett för parkering inom det aktuella taxa/parkeringsområdet eller taxa/områdeskod under varje dag som passerat sedan periodbetalningen påbörjades tills du meddelat Flowbird Sverige AB, filial i Finland att du vill avbryta parkeringen. Resterande belopp makuleras och återbetalas.

[Exempel. Du har köpt 1 månads parkering för 50 euro och önskar ångra köpet från och med dag 6. Då dygnstaxan på det aktuella området är 5 euro, kommer tjänsteleverantören återbetala dig med: 50 euro – 6 dagar * 5 euro = 20 euro. Tjänsteleverantören kommer således debitera dygnstaxa för 6 dagar = 30 euro och beloppet om 20 euro återbetalas.]

Flowbird Sverige AB, filial i Finland återbetalar inte parkeringsavgifter som köpts i misstag, eller som kunden glömt att avsluta.

För det fall kunden avser att ångra sitt köp enligt ovan, ska kunden snarast kontakta Flowbird Sverige AB, filial i Finland via e-post: support@flowbird.fi eller 0207 307 940.

Kunden ska lämna följande uppgifter vid reklamation:

 • Datum och starttid för parkeringen.
 • Fordonets aktuella registreringsnummer.
 • Betald parkeringstaxa.
 • Köpbelopp på det ångrade köpet
 • Kundens sex första och fyra sista siffror på kortet.
 • Betalmetod (Visa, Mastercard).

6. Kundens ansvar och åtaganden

Kunden ansvarar för att:

 • Om tjänsten inte fungerar eller inte är tillgänglig, förblir det kundens skyldighet att betala med andra godkända betalningsmetoder för parkering.
 • Om kundens mobiltelefon inte fungerar, är utan ström eller om kundens mobiltelefonoperatör har problem som innebär att Flowbird appen inte kan användas på anvisat sätt, ansvarar kunden för att betala för sin parkering genom andra godkända betalningsmetoder.
 • Försäkra sig om att parkeringen har påbörjats genom att titta på statusskärmen i applikationen i smarttelefonen eller genom annan bekräftelse som ges vid start av parkering via webben eller övriga erbjudna gränssnitt.
 • Starta parkeringen med rätt fordon och områdeskod för den plats där fordonet parkerats.
 • Verifiera sitt köp av parkering i Flowbird appen på sådant sätt som kundens bank eller kortutgivare kräver.
 • Välja en preliminär sluttid. Kunden kan vid behov avsluta parkeringen i förtid, detta gäller dock inte förbestämda områdeskoder där tiden och priset är fasta intervaller eller om den valda parkeringen överstiger 7 dygn.
 • Säkerställa att områdets skyltning medger att parkering kan äga rum.
 • Hålla Flowbird Sverige AB, filial i Finland skadelös i alla tvister mellan kunden och de företag som representerar den av kunden valda betalningsmetoden som fungerar i tjänsten eller i tvister mellan kunden och mobiltelefonoperatören.
 • Ansvara för att det registrerade betalkortet eller kreditkortet är giltigt samt att det har täckning och inte är spärrat för Internetköp.
 • Ansvara för att uppmärksamma om nytt betal- eller kreditkort behöver registreras innan det gamla kortet upphör att gälla, i annat fall kan Flowbird Sverige AB, filial i Finland komma att stänga kundens tillgång till Flowbird appen med omedelbar verkan. Detta innebär att kundens konto i Flowbird appen kommer att inaktiveras och kan endast öppnas igen om ny godkänd betalmetod anges.
 • Kundens mobiltelefon eller annan teknisk utrustning fungerar korrekt och är kompatibel med Flowbird appen.
 • Vid varje tid ha en uppdaterad applikation eller uppdaterat gränssnitt för att på ett korrekt sätt kunna använda Flowbird appen.
 • Relevant boendeparkeringstillstånd innehas vid köp av områdeskod för boendeparkering.
 • Funktionen ”pushnotiser” är aktiverad i Flowbird appen i de fall kunden önskar få påminnelser eller annan information via den.
 • Positioneringsfunktionen är aktiverad om kunden vill använda sig av GPS-funktionen för att erhålla förslag på områdeskoder.

7. Allmänt

Verifikation av transaktioner
Uppgifter om kundens transaktioner finns tillgängliga på kundens personliga sidor som finns på: https://my.flowbirdapp.com/. Kunden kan skriva ut periodiska rapporter från ”Mina sidor” och Flowbird-appen sparar kundens parkeringsuppgifter i minst 12 månader från det aktuella parkeringstillfället.

Parkeringskvitton
Om kunden så önskar, skickar Flowbird appen parkeringskvitton via e-post när parkering avslutas. Kunden kan själv aktivera/avaktivera dessa funktioner på den personliga webbsidan, alternativt kontakta Flowbird-appens kundtjänst.

Ansvar för åtkomst till kontot
När en kund registrerar sig skickar Flowbird appen information till den registrerade e-postadressen. Lösenord erhålls via e-post. Kunden hålls inloggad i tjänsten tills kunden aktivt väljer att logga ut. Efter utloggning krävs ett lösenord för inloggning. Lösenordet används även för att logga in och få åtkomst till den personliga webbsidan via: https://my.flowbirdapp.com

Kunden är ansvarig för all användning av Flowbird appen och samtycker till att så snart som möjligt meddela kundtjänsten om kunden misstänker att kontot använts av obehörig person eller på annat obehörigt sätt.

Kundtjänst och kontakter med kundservice och Flowbird Sverige AB, filial i Finland

Flowbird Sverige AB, filial i Finlands kundtjänst svarar på frågor kring avtalet och tjänsterna vardagar kl. 8 –16.

Kontaktuppgifter:
Flowbird Sverige AB, filial i Finland
Kyrkobyvägen 38
66200 KORSNÄS

Tfn. 0207 307 940
E-post: support@flowbird.fi

Kunden ansvarar för att information som kunden muntligen eller skriftligen lämnar till Flowbird appens kundtjänst eller övriga kontaktytor inom Flowbird Sverige AB, filial i Finland, inte anger kompletta betalkortsnummer eller övriga uppgifter från kredit, bank eller betalkort och inte heller annars innehåller känslig information (såsom etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i en fackförening, hälsa/sjukdomar, en persons sexualliv eller sexuella läggning, genetiska uppgifter, biometriska uppgifter som används för att entydigt identifiera en person).

8. Reklamation vid fel i Flowbird appen

Kund som vill reklamera fel i tjänsten ska underrätta Flowbird appens kundtjänst inom skälig tid (30 dagar) från det att konsumenten upptäckt felet.

I de fall kunden lämnar in en reklamation kommer kundtjänsten att genomföra en utredning och därefter återkomma till kunden med besked. Reklamerar inte kunden fel inom en skälig tid kan kunden förlora sin rätt att åberopa felet. 

Vid reklamation ska kunden tydligt ange felets art. Om detta inte görs på korrekt sätt kan kunden förlora sin rätt att åberopa felet. Reklamationer avseende fel i tjänsten handläggs och beslutas av Flowbird Sverige AB, filial i Finland. Om och när en reklamation godtas ska Flowbird appens kundtjänst kompensera kunden. Om reklamationen avvisas ska Flowbird Sverige AB, filial i Finland informera kunden om detta och anledningen varför.

9. Upphörande av avtal

Flowbird Sverige AB, filial i Finland har rätt att omedelbart stänga av kundens tillgång till Flowbird appen, avsluta kundens konto och/eller säga upp avtalet till omedelbart upphörande om:

 • Kunden inte uppfyller sina betalningsskyldigheter;
 • Kunden använder tjänsten i strid med detta avtal eller om det finns skälig grund att tro att kunden inte kommer att fullgöra sina skyldigheter gentemot Flowbird Sverige AB, filial i Finland eller gentemot parkeringsoperatören;
 • Information har framkommit angående teknisk eller administrativ praxis för informationssäkerhet eller det finns skäliga grunder att misstänka att tjänsten missbrukas genom brottslig och/eller bedrägligt beteende i syfte att manipulera
  Flowbird appen för egen vinning.

10. Ansvarsbegränsningar

Flowbird Sverige AB, filial i Finland är inte ansvarigt för skador eller förlust om:

 • En teknisk funktion som anger vad som ska betalas till Flowbird Sverige AB, filial i Finland är ur funktion.
 • Driftstörningar uppstår i kundens valda betalsätt för betalning av parkering via Flowbird-appen. Kunden ansvarar för och ska säkerställa att betalning sker för parkering enligt gatans/områdets skyltning.
 • Mobilnätverk eller relaterade funktioner inte fungerar.
 • En telefonoperatör har ändrat telefontjänsten så att betalning via betaltjänst inte är möjlig.
 • Tjänsten har avbrutits av skäl som visar sig vara oriktiga, men Flowbird-appen hade, vid tidpunkten för avbrottet, anledning att tro att det förelåg skäl för åtgärden.
 • Kunden har angett felaktig områdeskod/taxa när parkeringen påbörjas. Oberoende om denna områdeskod angavs manuellt eller om man fått taxakoden via positioneringsfunktionen i applikationen.

Flowbird Sverige AB, filial i Finland är inte ansvarig för skada eller förlust som orsakas av lagbud, myndighetsåtgärder, krig, sabotage, fel eller försening av leverans, telefonförbindelse eller andra kommunikationer och transporter, strejk, bojkott eller andra liknande omständigheter utanför Flowbird Sverige AB, filial i Finlands kontroll.

Förbehållet gällande strejk, bojkott och blockad tillämpas även om Flowbird-appen är föremål för nämnda åtgärder. Skada eller förlust som kan komma att inträffa i andra fall återbetalas inte av Flowbird Sverige AB, filial i Finland.

Flowbird Sverige AB, filial i Finland är inte under några omständigheter ansvarigt för indirekta skador såsom utebliven inkomst eller skada i förhållande mellan kunden och tredje man.

11. Tvister och tillämplig lag 

Tvister som härrör sig från detta avtal och som inte kan lösas genom överenskommelse kan prövas av finsk allmän domstol enligt rättegångsbalken. 

Därtill har kunden rätt att hänskjuta meningsskiljaktigheten gällande avtalet till konsumenttvistenämnden. Mer information finns på www.kuluttajariita.fi. 

På detta avtal tillämpas finsk lag.

 

Bilaga - Ångerblankett

(Blanketten ska fyllas i och återsändas bara om du vill frånträda avtalet)

Mottagare: Flowbird Sverige AB, filial i Finland

Flowbird Sverige AB, filial i Finland
Kyrkobyvägen 38
66200 KORSNÄS 

support@flowbird.fi 

Jag meddelar att jag vill häva det avtal jag ingått med Flowbird Sverige AB, filial i Finland, som gäller leveransen av

följande produkter och tjänster:___________________________________

Beställningsdatum: __.__202__

Datum när Flowbird Sverige AB, filial i Finland bekräftade min registrering och jag fick tillgång till Flowbird Sverige AB, filial i Finlands tjänster: __.__202__

Namn: ____________________ ____________________

Adress: ____________________ ____________________

____________________ ____________________

Min underteckning (behövs endast om blanketten fylls och skickas i pappersformat):

____________________ ____________________

Datum: __.__.202__

Skip to content